Stadgar

1.Målsättning

A. Arbeta för en bred allmän utbildning i barnendokrinologi, metabola sjukdomar och diabetes under barn- och ungdomsåren. 

B. Förmedla information om aktuella konferenser, kurser och annan utbildning för föreningens medlemmar

C. Främja samarbetet mellan barnendokrinologer inom Sverige, i Norden och internationellt. 

D. Verka för en ökad utbildning och kunskap hos barnendokrinologiska team i deras gemensamma strävan efter god patientvård. 

2. Organisation

Årsmötet är högsta beslutande organ, styrelsen leder föreningsarbetet mellan årsmötena.

Styrelsen består av fem (5) styrelseledamöter: Ordförande, kassör (får ej ensam teckna kontrakt), sekreterare, två (2) ledamöter + två (2) suppleanter.

Ordförande, kassör och en (1) suppleant väljs initialt på 1 år, efter detta är valperioderna på 2 år. Övriga väljs initialt på 2 år. Omval möjligt en gång på samma post. Två (2) revisorer väljs på 1 år.

Det bör vara minst 2 styrelsemöten per år.

Verksamhetsår = åå-01-01 — åå-12-31.

3. Medlemskap
Föreningen vänder sig huvudsakligen till läkare med specialistkompetens i pediatrik och som arbetar kliniskt med huvudinriktning eller huvudintresse inom barnendokrinologin. Eventuellt medlemsskap hos andra intresserade får prövas individuellt av föreningens styrelse. Valbar till styrelsen är varje medlem.

4. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen som inom sig utser tre (3) medlemmar. Två (2) av dessa i förening kan teckna föreningens firma.

5. Stadgeändring
Årsmötet beslutar om stadgeändring. För detta krävs 2/3 majoritet av mötet vid två på varandra följande årsmöten.

6. Ordinarie årsmöte
Ordinare årsmöte äger rum på våren varje år.

Tid och plats bestämmes av styrelsen. Kallelse skall utsändas skriftligen till samtliga medlemmar senast fyra (4) veckor före mötet. Årsmötets handlingar skall finnas tillgängliga hos styrelsen minst fyra (4) veckor före mötet.

7. Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla till extra möte om den själv, revisorerna eller minst hälften av medlemmarna så begär. Kallelse och möteshandlingar skall tillhandahållas på samma sätt som vid ordinarie årsmöte. Extra årsmöte får tidigast äga rum tre (3) månader efter ordinarie årsmöte.

8. Föreningens upplösning
Beslut skall fattas på ordinare årsmöte och ett påföljande ordinarie årsmöte med minst 3/4 av antalet angivna röster. Mötet beslutar då om föreningens tillgångar vid eventuell upplösning.


access_time 2019-09-09 11:35:23

announcement Nyheter

event Kalender